Naast de eerder vermelde documenten moet u ook de volgende documenten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank (van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft):

  1. De akten over de wijzigingen in de raad van bestuur of bij de personen die gemachtigd zijn om de stichting te vertegenwoordigen. U voegt de formulieren I en II voor bekendmaking bij de neerlegging (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).
  2. Jaarlijks moet de door de raad van bestuur goedgekeurde jaarrekening worden bezorgd aan de griffie van de ondernemingsrechtbank voor kleine verenigingen of  aan de Nationale Bank van Belgïe voor grote verenigingen. De boekhoudkundige vereisten verschillen naargelang het geval. Voor meer informatie kunt u de brochures over dit onderwerp raadplegen:
  3. De beslissingen om de stichting te ontbinden en vereffenen. De formulieren I en II voor bekendmaking moet u ook bij de neerlegging voegen (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).