Andere wijzigingen van de statuten dan die hier vermeld, worden bij onderhandse akte vastgesteld.

Documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank moet bezorgen:

1. de onderhandse akte waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld;
2. de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
3. formulier I met het oog op de bekendmaking en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
4. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.