Vennootschapsrecht

Britse vennootschappen worden voor wat de openbaarmakingsplicht van hun in België gevestigde bijkantoren betreft niet langer beschouwd als vennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat van de EU vallen, maar als vennootschappen die onder het recht van een niet-lidstaat van de EU vallen.

In de openbaarmakingsverplichtingen van bijkantoren is voorzien in artikel 2:24, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wanneer het gaat om bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie vallen en in artikel 2:24, § 2, wanneer het gaat om bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een derde staat vallen.

Britse vennootschappen die een bijkantoor openen in België zullen de regels van § 2 moeten volgen en niet langer die van § 1 en zij zullen de precieze omvang van de bevoegdheden van hun organen openbaar moeten maken.

De ondernemingsrechtbanken werden daaromtrent bewustgemaakt om de overgang te vergemakkelijken.

Insolventieprocedures

De Europese instrumenten ter zake zijn niet langer van toepassing op de Britse vennootschappen. Met name Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures is niet langer van toepassing.

Als gevolg daarvan zal een hoofdinsolventieprocedure die in België werd geopend niet langer van rechtswege worden erkend door het Verenigd Koninkrijk, dat tevens niet langer de toepassing van het Belgische recht op de procedure zal dienen te erkennen, zoals artikel 7 van de voornoemde verordening daarin voorziet. Omgekeerd zal een procedure die in het Verenigd Koninkrijk werd geopend niet langer van rechtswege worden erkend met toepassing van de Europese verordening.

Zodra de brexit uitwerking heeft, zullen de vragen op het vlak van wetsconflicten, geschillen van rechtsmacht en erkenning van de gerechte procedures en beslissingen inzake insolventie tussen België en het Verenigd Koninkrijk, voor wat België betreft, worden geregeld op grond van het Belgisch gemeen recht (Wetboek van internationaal privaatrecht). Het gaat om de artikelen 116 tot 121 van het Wetboek van internationaal privaatrecht.