Wilt u wapenhandelaar of tussenpersoon (veilinghuizen en makelaars) worden, dan moet u als dusdanig erkend worden door de gouverneur die bevoegd is voor uw vestigingsplaats. U moet erkend zijn voor u start met uw activiteiten als handelaar of tussenpersoon.

Voorwaarden

Niet iedereen kan erkend worden als wapenhandelaar of tussenpersoon. Zo kunnen bv. (verlengd) minderjarigen, geïnterneerden of rechtspersonen die veroordeeld zijn niet erkend worden.

Erkenningsprocedure

Eerst moet u aan de hand van een examen bewijzen dat u beroepsbekwaam bent voor de activiteiten die u wilt uitoefenen. Het examen test uw kennis over de regelgeving, de beroepsdeontologie, de techniek en het gebruik van wapens. De Federale wapendienst organiseert het examen tijdens het eerste en het derde trimester van het jaar (gewoonlijk in maart en in september).

De kandidaten die uiterlijk op 31 maart 2009 de hernieuwing van hun erkenning hebben aangevraagd, zijn vrijgesteld van het beroepsbekwaamheidsexamen. Het betreft hier enkel de natuurlijke personen die eerder al een erkenning hadden of die als verantwoordelijke vermeld werden op de erkenning van een rechtspersoon.

Pas als u geslaagd bent voor het examen, kunt u een erkenningsaanvraag indienen. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de provinciale wapendienst. U moet de volgende documenten bij uw aanvraag voegen:

  • Een attest dat bewijst dat u geslaagd bent voor het examen
  • Een uittreksel uit het strafregister, dat ten laatste drie maanden voor de indiening van de aanvraag is opgemaakt. Als de aanvrager een rechtspersoon is, moet een uittreksel uit het strafregister worden bijgevoegd voor iedere bestuurder, zaakvoerder, commissaris of persoon aangesteld voor het bestuur of het beheer.
  • Alle mogelijke identificatiedocumenten, zoals de statuten van een vennootschap.

Personen die activiteiten als wapenhandelaar uitoefenen onder het gezag, de leiding en het toezicht van een erkende wapenhandelaar en in zijn vestigingsplaats, moeten niet worden erkend, maar moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De erkende wapenhandelaar moet binnen de maand na de indienstneming aan de gouverneur laten weten dat een dergelijke persoon in dienst is getreden.

Als de aanvraag volgens de gouverneur in orde is, vraagt hij het advies van de procureur des Konings die bevoegd is voor het arrondissement en van de burgemeester van de gemeente waar de activiteit zal worden uitgeoefend. Ook de burgemeester van en de procureur des Konings die bevoegd is voor de verblijfplaats van de aanvrager moeten een advies geven.

Binnen een termijn van vier maanden doet de gouverneuruitspraak over de erkenningsaanvraag. Een erkenning kan enkel worden geweigerd om redenen die verband houden met de handhaving van de openbare orde, zoals de veronachtzaming van de deontologische code inzake de beroepsplichten van de wapenhandelaar of van de publiciteitsvoorschriften.

Sanctie en beroep

De gouverneur kan uw erkenning schorsen, beperken of intrekken als hij onregelmatigheden vaststelt.

U kunt beroep aantekenen bij de Minister van Justitie als de gouverneur:

  • Uw erkenning weigert, beperkt, schorst of intrekt
  • Geen beslissing heeft genomen binnen de termijn van vier maanden na uw aanvraag.

Controle

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. één keer om de vijf jaar onderzoekt de gouverneur – tegen betaling – of de houders van de erkenning de wet naleven en nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen ervan.

Veiligheid

Als wapenhandelaar moet u een aantal veiligheidsmaatregelen treffen bij het opslaan van vuurwapens of munitie.