Wilt u jagen, dan moet u voor uw wapens geen vergunning aanvragen, maar wel voldoen aan een aantal voorwaarden.U mag in België enkel jagen als u houder bent van een jachtverlof.

Voorwaarden

Houders van een jachtverlof mogen lange wapens die toegelaten zijn waar het jachtverlof geldig is en de daarbij horende munitie voorhanden hebben op voorwaarde dat hun strafrechtelijke antecedenten, hun kennis van de wapenwetgeving en hun geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren zijn nagegaan.

Dit betekent dat jagers (d.w.z. houders van een jachtverlof) sommige vergunningsplichtige vuurwapens voorhanden kunnen houden zonder vooraf een wapenvergunning aan te vragen. Wat die wapens betreft, zijn zij dus vrijgesteld van de algemene vergunningsplicht, maar hieraan zijn enkele voorwaarden en verplichtingen gekoppeld.

Het jachtverlof wordt afgegeven door het Vlaamse of het Waalse Gewest. Ook gelijkwaardige documenten die werden afgeleverd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of een door de Minister van Justitie erkend document afgeleverd in een andere staat, verlenen het recht om de jacht te beoefenen.

Vergunningsprocedure

Houders van een jachtverlof moeten voor het voorhanden hebben of het verwerven van jachtwapens geen vergunning aanvragen omdat het jachtverlof geldt als vergunning tot het voorhanden hebben of aankopen van die wapens.

Houders van een jachtverlof moeten hun wapens wel laten registreren in het Centraal Wapenregister.

Soorten wapens

Houders van een jachtverlof mogen enkel jagen met lange wapens die toegelaten zijn waar het jachtverlof geldig is en de daarbij horende munitie. Het zijn dus de jachtdecreten (en hun uitvoeringsbesluiten) van de plaats waar de jacht wordt beoefend, die bepalen met welke wapens mag worden gejaagd.

Het jachtdecreet van Vlaanderen verschilt van dat van Wallonië.

Sancties

De gouverneur die bevoegd is voor de verblijfplaats van de jager kan het recht om een wapen voorhanden te hebben beperken, schorsen of intrekken als blijkt dat het voorhanden hebben van het wapen de openbare orde kan verstoren.