Wilt u sportschieten, dan moet u voor bepaalde wapens geen vergunning aanvragen, maar wel voldoen aan een aantal voorwaarden. U mag in België enkel sportschieten als u houder bent van een sportschutterslicentie.

Voorwaarden

Houders van een sportschutterslicentie mogen bepaalde vuurwapens en bijhorende munitie hebben die ontworpen zijn voor het sportschieten, op voorwaarde dat hun strafrechtelijke antecedenten, hun kennis van de wapenwetgeving en hun geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren, vooraf zijn nagegaan met positief resultaat.

Dit betekent dat sportschutters (d.w.z. houders van een sportschutterslicentie) sommige vergunningsplichtige vuurwapens voorhanden kunnen houden zonder vooraf een wapenvergunning aan te vragen. Zij zijn met andere woorden wat die wapens betreft vrijgesteld van de algemene vergunningsplicht, maar hieraan zijn enkele voorwaarden en verplichtingen gekoppeld.

De sportschutterslicentie wordt afgegeven namens de Vlaamse, Franstalige of Duitstalige gemeenschap.

Vergunningsprocedure

Houders van een sportschutterslicentie moeten voor het voorhanden hebben of het verwerven van wapens voor sportschieten geen vergunning aanvragen omdat de sportschutterslicentie geldt als vergunning tot het voorhanden hebben of aankopen van deze wapens.

Houders van een sportschutterslicentie moeten hun wapens wel laten registreren in het Centraal Wapenregister.

Soorten wapens

Houders van een sportschutterslicentie mogen enkel sportschieten met vuurwapens en de daarbij horende munitie die ontworpen zijn voor het sportschieten.

Voor alle andere wapens die kunnen worden gebruikt bij het sportschieten is een vergunning nodig.

Sancties

De gouverneur die bevoegd is voor de verblijfplaats van de sportschutter kan het recht om een wapen voorhanden te hebben beperken, schorsen of intrekken als blijkt dat het voorhanden hebben van het wapen de openbare orde kan verstoren.