Wilt u een museum of verzameling van vuurwapens aanleggen, dan moet u in bepaalde gevallen erkend worden door de gouverneur die bevoegd is voor de vestigingsplaats van de verzameling.

Voorwaarden

Elke natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die een museum of een verzameling van meer dan vijf vergunningsplichtige vuurwapens of van munitie wil aanleggen – zonder voor elk wapen een afzonderlijke vergunning te hebben – moet daartoe erkend zijn door de gouverneur.

Wie echter zijn verzameling wil opbouwen met afzonderlijk vergunde wapens, heeft deze erkenning niet nodig.

Voor een verzameling die uitsluitend uit vrij verkrijgbare wapens bestaat, is geen erkenning vereist.

Let wel, niet iedereen kan erkend worden als verzamelaar. Zo kunnen bv. (verlengd) minderjarigen, geïnterneerden of rechtspersonen die veroordeeld zijn niet erkend worden.

Vergunningsprocedure

U dient bij de gouverneur een erkenningsaanvraag in. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de provinciale wapendienst. U moet de volgende documenten bij uw aanvraag voegen:

  • Een uittreksel uit het strafregister, dat ten laatste drie maanden voor de indiening van de aanvraag is opgemaakt. Als de aanvrager een rechtspersoon is, moet een uittreksel uit het strafregister worden bijgevoegd voor iedere bestuurder, zaakvoerder, commissaris of persoon aangesteld voor het bestuur of het beheer.
  • Alle mogelijke identificatiedocumenten, zoals de statuten van een vereniging.

U moet bij de indiening van de aanvraag:

  1. bewijzen reeds over vijf vergunde vuurwapens te beschikken.
  2. een thema opgeven dat de uitbreiding van het museum of de verzameling rechtvaardigt en tevens beperkt.

Het thema moet beperkt zijn in de tijd, op geografisch vlak of op technisch vlak. Mogelijke thema’s zijn wapens uit Wereldoorlog II (tijd), wapens met een bepaald ontstekingssysteem (technisch) en wapens gemaakt in een bepaald land of gebruikt door een bepaald leger (geografisch).

Het gekozen thema moet voldoende ruim zijn om het bezit van meerdere vuurwapens te rechtvaardigen. Te algemene en op historisch vlak weinig geloofwaardige thema’s die de ware bedoeling van de aanvrager moeten verbergen of waarmee de aanvrager wil ontsnappen aan de toepassing van de wapenwet worden niet aanvaard.

Als de aanvraag volgens de gouverneur in orde is, vraagt hij het advies van de procureur des Konings die bevoegd is voor het arrondissement en van de burgemeester van de gemeente waar de activiteit zal worden uitgeoefend.

Binnen een termijn van vier maanden doet de gouverneur uitspraak over de erkenningsaanvraag. Een erkenning kan enkel worden geweigerd om redenen die verband houden met de handhaving van de openbare orde.

Sanctie en beroep

De gouverneur kan uw erkenning schorsen, beperken of intrekken als hij onregelmatigheden vaststelt.

U kunt beroep aantekenen bij de Minister van Justitie als de gouverneur:

  • Uw erkenning weigert, beperkt, schorst of intrekt
  • Geen beslissing heeft genomen binnen de termijn van vier maanden na uw aanvraag.

Controle

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. één keer om de vijf jaar onderzoekt de gouverneur – tegen betaling – of de houders van de erkenning de wet naleven en nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen ervan.

Veiligheid

Als wapenverzamelaar moet u een aantal veiligheidsmaatregelen treffen bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie.