Machtigingen voor FOD Justitie

Na machtiging van het bevoegde Sectoraal Comité deelt de FOD Justitie elektronisch persoonlijke gegevens mee die in het kader van zijn wettelijke opdrachten worden verzameld.

De verleende machtigingen aan de FOD Justitie vindt u in onderstaande tabellen.

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de FOD Justitie. In uw browser beginnen ze met https://justitie.belgium.be. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

De FOD ziet erop toe dat enkel de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2. Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s IP-adres
U neemt via e-mail contact met ons op

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft
Uitwisseling via berichtenverkeer
Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar  uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

3. De verwerkingsverantwoordelijke

De FOD Justitie (Waterloolaan 115 - 1000 Brussel) en vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.

4. Gebruik van cookies

De website van de FOD Justitie gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat de bezochte website op uw toestel zet om specifieke informatie over uw sessie op te slaan zolang u aangesloten bent. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website van de FOD Justitie bruikbaarder te maken voor u.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

► Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website

(language cookie voor de taalkeuze, de has_js cookie die kan bepalen of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus), …)

► Analytische cookies om de statistieken van de website bij te houden (in Google Analytics)

Deze gegevens worden alleen verwerkt om het volume gebruikers in de verschillende rubrieken van de diensten in kaart te brengen en om de inhoud van de diensten te verbeteren.

Naam     Vervaldag Inhoud     Doel
_pk_id  28 dagen Token id   Analyse van het bezoekersaantal website
_pk_ref  6 maanden    Analyse van het bezoekersaantal website
_pk_ses 50 minuten Session id   Analyse van het bezoekersaantal website

5. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is 12 maanden
 • van de cookies is 13 maanden
 • van de uitwisselingen via het e-mailadres info@just.fgov.be is 24 maanden  

Uw gegevens worden, behalve in uitzonderlijke gevallen (zoals een gerechtelijke procedure), niet langer dan vermeld bijgehouden.

Uw gegevens worden niet overgedragen buiten het territorium van de Europese Unie. 

6. Veiligheid

De FOD Justitie waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

7. Recht op inzage, rechtzetting, overdraagbaarheid, bezwaar, wissen ...

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om uw gegevens over te dragen, het recht om bezwaar aan te tekenen, het recht om gegevens te laten wissen enzovoort. 

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

FOD Justitie - Data Protection Officer
Waterloolaan 115
1000 Brussel
dpo-fodspfjust@just.fgov.be

8. Klachten

Als u vindt dat de FOD Justitie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: 

FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

dpo-fodspfjust@just.fgov.be